Privacybeleid

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring Bootcamp & Lifestylecenter Renkum.

Artikel 1 Definities
De ondernemer: Bootcamp & Lifestylecenter Renkum.
Consument: Deelnemers van sportactiviteiten en deelnemers van het Lifestylecenterprogramma.
Coach: Begeleider van de sportactiviteiten en het Lifestylecenterprogramma.
Activiteiten: Bootcamp & voeding coaching.
De overeenkomst: Overeenkomst tussen de sporter en de ondernemer ter zake van Bootcamp & Lifestylecenter Renkum.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Bootcampworkouts en/of voedingsadvies, die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

Het aanbod van de ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de ondernemer aangegeven termijn.
Het aanbod omvat ten minste:

 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5.
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden.
 • de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten.
 • op welk moment de kosten door de ondernemer op grond van artikel 7-jaarlijks verhoogd kunnen worden.
 • de wijze van betaling en de betalingstermijn.
 • de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur.

Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door op de website het aanmeldformulier volledig in te vullen en de algemene voorwaarden & Privacy verklaring te lezen en ondertekenen. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een volledige week (zeven dagen) na aanschaf van het abonnement of strippenkaart, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de consument eerder gebruik maakt van de sportactiviteiten. Na deze periode is het niet mogelijk om het sporttegoed te restitueren. Algemene voorwaarden en Privacyverklaring Bootcamp & Lifestylecenter Renkum.

Artikel 6 Duur en beëindiging

De ondernemer biedt de consument ten minste de keuze uit:

Maandelijks opzegbare abonnementsvorm: 2x per week (Uitsluitend bij lidmaatschappen van onbepaalde tijd bestaat er voor de consument een mogelijkheid om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen d.m.v. een stopperiode).
In het geval van vakantie neemt de consument zelf de verantwoording om de stopperiode duidelijk met een begin en einddatum te communiceren.
De stopperiode dient per mail minimaal één week van te voren doorgegeven te worden.
Mocht de consument het verzoek tot een stopperiode niet gebruikt hebben bestaat er géén mogelijkheid om deze alsnog met terugwerkende kracht aan te vragen.
Beëindiging van bovengenoemde overeenkomst(en) kan per mail aangevraagd worden. Als de consument de aanvraag tot beëindiging van het abonnement vóór de 15de van de huidige maand aanvraagt stopt het abonnement op de laatste dag van de huidige maand.
Als de consument de beëindiging ná de 14de van de huidige maand aanvraagt stopt het abonnement op de laatste dag van de opvolgende maand. Er wordt dus nog één termijn in rekening gebracht.

Strippenkaarten met beperkte houdbaarheid:
5-strippen (8 weken), 10-strippen (6 maanden)
Bij gebruik van een 5 of 10 strippenkaart is het niet mogelijk om de strippenkaart tussentijds te bevriezen voor vakantie.
Het is niet mogelijk om openstaand en/of verlopen sporttegoed te restitueren.
Als de consument gedurende een periode van langer dan twee weken (veertien dagen) geen gebruik kan maken van de sportactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt het termijn aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen d.m.v. een betaalverzoek, het abonnementsgeld dient vooraf betaald te zijn alvorens mee te doen aan de groepslessen.
Eventuele prijsverhogingen worden door de ondernemer twee weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

Artikel 8 Verplichtingen van de ondernemer

De ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
Ondernemer is niet aansprakelijk voor slijtage of kapotte kleding of attributen.

Artikel 9 Verplichtingen van de consument

De consument dient de aanwijzingen van de coach c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
De consument dient wijzigingen in de persoonsgegevens met de ondernemer per mail te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

De ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten. De ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal twee weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
Mocht de consument als gevolg van een wijziging niet meer in staat zijn om gebruik te maken van de geboden faciliteiten bestaat er de mogelijkheid tot restitutie van openstaand sporttegoed.
De ondernemer behoudt zich het recht om groepslessen te annuleren als er minder dan vijf (5) deelnemers aangemeld zijn. De ondernemer stelt de aangemelde consumenten hiervan uiterlijk één (1) uur voor aanvang van de workout op de hoogte. Dit gebeurt in een bootcamp groepsapp waar je zodra je een abonnementsvorm bezit aan toegevoegd wordt. Algemene voorwaarden en Privacyverklaring Bootcamp & Lifestylecenter Renkum.

Artikel 11 Bewijs van deelname

Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de consument de bevestiging door middel van een voldaan betaalverzoek met daarin de betaalde abonnementsvorm. De consument schrijft zich middels WhatsApp in voor de beschikbare lessen. De aanmelding voor de lessen is voor de consument het bewijs van deelname.

Artikel 12 Betaling

De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen één week te voldoen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de ondernemer komt. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.
De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de consument komt.
Deelname aan de Bootcamp-workouts is geheel op eigen risico van de consument.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden en Privacyverklaring Bootcamp & Lifestylecenter Renkum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: lifestylecenter-chiara.nl, Sparrestraat 31 6871LB Renkum 0613302019.

Persoonsgegevens die wij verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Bootcamp & Lifestylecenter Renkum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van betalingen consument.
Om de consument te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Consument te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe wij foto en/of ander beeldmateriaal gebruiken. Tijdens, voor of na een training kan er mogelijk beeldmateriaal worden gemaakt voor promotiedoeleinden. De coach zal de consument mondeling toestemming vragen het gemaakte materiaal hiervoor te gebruiken. Als de consument vrijwillig deelneemt aan een groepsfoto beschouwen wij het als goedkeuring voor promotioneel gebruik. Niet gewenst beeldmateriaal zullen we op verzoek van de consument direct verwijderen.